2008 © AZURELIA


Kancelaria dysponuje terminami spotkań, indywidualnie umawianymi w godzinach od 9.00 do 17.00 od pn. do pt. , pod nr telefonu mobilnego + 48 601 544 021 Kancelaria Pośrednictwa i Obrotu Nieruchomościami EL-X Edyta Eliks z siedzibą w Gnieźnie, przy ulicy Ks.Prym.M.Łubieńskiego 8 lok.1, NIP 784 151 18 14, regon 630975053 informuje wszystkich swoich Klientów, którzy posiadają zawarte umowy i zgłoszone dane osobowe, o zmianach przepisów prawa, oraz zapoznajemy z klauzulą informacyjną, na podstawie RODO, na naszej stronie internetowej www.el-x.pl Niniejszym informujemy, iż wymiana korespondencji stanowi akceptację powyższego zw. z RODO.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
– na podstawie art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych dalej zwanego RODO

Informuję, że:
1/ Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pańskie dane osobowe jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą i wykonujący czynności na rzecz klientów a czasem również w ich imieniu: Kancelaria Pośrednictwa i Obrotu Nieruchomościami EL-X Edyta Eliks z siedzibą w Gnieźnie, przy ulicy Ks.Prym.M.Łubieńskiego 8 lok.1, NIP 784 151 18 14, regon 630975053, wpis do ewidencji działalności Miasta Gniezna za numerem 009519, dane kontaktowe /j.w./, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pańskich danych osobowych,
2/ Państwo mogą się z nami skontaktować pod ww. adresem lub za pośrednictwem naszego inspektora danych osobowych /jak poniżej/, pod adresem e-mail: nieruchomości@el-x.pl
3/ Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Karolina Sarniak, adres e-mail: nieruchomości@el-x.pl.
4/ Pańskie dane mamy od Państwa, osób czy podmiotów, którym powierzyliście Państwo takie dane do przekazania nam.
5/ Pańskie dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania powierzonych przez Państwa, Administratorowi, czynności faktycznych, prawnych i czynności niezbędnych do wykonania ww., oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom bez potrzeby, ewentualnie będą udostępniane odbiorcom w celu wykonania zawartej umowy pomiędzy Administratorem i Państwem, powierzonych Administratorowi przez Państwa zadań czy czynności do wykonania, w tym np. jeśli Państwo powierzają być informowanymi o naszych ofertach czy propozycjach, wcześniej dopasowujemy te propozycje i oferty do podanych przez Państw parametrów, ww. w szerokim zakresie postrzeganym również jako zakres marketingowy, zapewnienia bezpieczeństwa informacji przekazywanych Państwu drogą mailową poprzez przesyłanie ich jedynie pod wskazane przez Państwa adresy, obsługi reklamacji, zgłaszanych przez Państwa, kontaktowania się z Państwem drogą podaną na zawartym przez strony /Państwo i ADO/ dokumentach, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych w ww. celu, prowadzenia analiz statystycznych. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pańskich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
6/ podstawą przetwarzania Pańskich danych osobowych jest zawarta umowa, w celu wykonania tej umowy i na je podstawie, przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania tej umowy, oraz w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych
7/ Obowiązek podania nam przez Państwa, danych osobowych: wymagamy podania danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym wykonać powierzone nam, przez Państwa czynności. Dane Osobowe to: imię i nazwisko, numer pesel, imiona rodziców, nr dowodu osobistego wraz z datą ważności, paszportu, karty stałego pobytu, adresu zamieszkania, zameldowania i korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu e-mail, w przypadku firm: nazwy, siedziby, numerów: KRS, EDG, regon, NIP, przedstawicieli, prokurentów, pełnomocników. W razie nie podania ww. danych, niestety nie będziemy mogli wykonywać powierzonych nam przez Państwa czynności. W razie wymagania od nas przez obowiązujące przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów podatkowych czy rachunkowych. Poza ww. podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8/ Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw, które przysługują Państwu, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Posiadają Państwo następujące uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzania danych osobowych:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w sytuacji gdy Pańskie dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a Pański sprzeciw jest uzasadniony przez zaistnienie szczególnej Pańskiej sytuacji, oraz przetwarzane są na potrzeby marketingu.
- przenoszenia danych
wniesienia skargi do organu nadzorczego
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
- niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Z uprawnień ww., mogą Państwo skorzystać w sytuacjach, gdy zauważą Państwo:
- w odniesieniu do żądania sprostowania danych, są one nieprawidłowe lub niekompletne,
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych, Twoje dane nie będą niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, cofniecie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane Państwa powinny być usunięte celem wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, jeśli zauważą Państwo są Ich dane są nieprawidłowe, mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Pańskich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; Pańskie dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Pańskie dane nie będą już potrzebne, ale mogą być potrzebne do ochrony lub dochodzenia roszczeń Administratora, lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy prawne uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy Pańskich uprawnień sprzeciwu.
Ww. obowiązki ciążące na ADO, będą wykonane niezwłocznie po zgłoszeniu przez Państwa ww. spostrzeżeń i uprawnień /w takiej samej formie jak zawarta między Państwem a Administratorem, umowa oraz w sposób określony przez Państwa, jako korespondencyjny w tej umowie, skutecznie zastosowany/. 9/ Pańskie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
10/ Pańskie dane osobowe będą przechowywane przez Kancelarię Pośrednictwa i Obrotu Nieruchomościami EL-X Edyta Eliks /dane adresowe i rejestrowe j.w./,
11/ Państwa skarga w związku z przetwarzaniem przez ADO, Pańskich danych osobowych, może być wniesiona do organu nadzorczego określonego przez obowiązujące przepisy – na dzień 25 maja 2018 roku jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych /GIODO/ z adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12/ Udostępnienie Pańskich danych osobowych: dla stron transakcji, które zawierają Państwo z uczestnictwem Administratora lub przy jego pomocy, wykonywaniu przez niego powierzonych przez Państwa, czynności, na podstawie zawartej umowy, jak również podmiotom wspierającym te transakcje wyznaczonym z Państwa ramienia lub z ramienia Administratora zapewniającym obsługę notarialną, sądową, kredytową, rachunkową, ochronną gdy chodzi o mechanizmy, systemy ochronne danych osobowych u Administratora. Możemy przekazać Pańskie dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
13/ Okres przechowywania Pańskich danych osobowych przez Administratora: obowiązywanie umowy zawartej przez Państwa z Administratorem oraz po jej wygaśnięciu, wypowiedzeniu innej formie zakończenia umowy. W celu: dochodzenia roszczeń związanych z umową i wykonywanie czynności przez Administratora powierzonych przez Państwa, wykonywania obowiązków na podstawie przepisów prawa. W tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, w celach statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie w okresie 10 lat od zakończenia umowy. W celach marketingowych przechowywanie Pańskich danych odbywa się w okresie obowiązywania między nami, umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez Państwa /wcześniej następujące zdarzenie/.
14/ Przekazywanie Pańskich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego: jedynie na podstawie wyraźnego Pańskiego polecenia, które związane będzie z wykonaniem umowy z Administratorem.